خانم دکتر شیرین قاضی

متخصص زنان ، زایمان و نازایی