چکاپ معمولی

خانم ها میبایست دو بار در سال به منظور انجام آزمایش هایی همچون پاپسمیر و خون و حداقل یکبار در سال به انجام سونوگرافی سینه،رحم و تخمدان اقدام نمایند.کلینیک زنان و زایمان دکتر روشن شما را در راه رسیدن به بدنی سالم و زندگی آسوده تر همراهی خواهد کرد.