026-32756535-6
09338989548
تاثير اضطراب مادر در سه ماه آخر بارداري بر روند زايمان
مينه و هدف: با توجه به اين که سلامت رواني مادر در شکل گيري سلامت رواني نوزاد نقش مهمي را ايفا مي کند، لذا هدف مطالعه حاضر، بررسي اثر اضطراب مادر در سه ماهه سوم بارداري، بر روند زايمان و سلامت رواني نوزاد مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي– مقايسه اي است. نمونه مورد مطالعه شامل 40 زن باردار و نوزادان آن ها مي باشد. نمونه گيري به صورت تصادفي ساده و از بين زنان بارداري انجام گرفت که جهت معاينه به درمانگاه بيمارستان امام خميني مراجعه کرده بودند. در مرحله اول مادراني که در سه ماه آخر بارداري قرار داشتند، پرسشنامه اضطراب کتل را تکميل کردند و بر اساس نمره کل در دو گروه (20 نفر مضطرب و 20 نفر غير مضطرب) قرار گرفتند. در هنگام زايمان شاخص هاي مربوط به زايمان در هر دو گروه اندازه گيري شد و سه ماه پس از زايمان شاخص هاي سلامت رواني نوزادان هر دو گروه با مقياس سنجش سلامت رواني نوزادان سه ماهه اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها به کمک نرم افزارSPSS v.16  و آمار توصيفي و تحليلي ( tبراي دو گروه مستقل وχ2 ) انجام يافت.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد که شاخص هاي رشد در نوزادان مادران داراي اضطراب بالا به طور معناداري(P<0.001)  پايين تر از نوزادان مادران غير مضطرب است. همچنين زايمان طبيعي در مادران غير مضطرب بيشتر مشاهده شد. در ضمن ميزان بارداري ناخواسته در مادران مضطرب نسبت به مادران غير مضطرب بيشتر بود. سلامت رواني نوزادان مادران مضطرب، در سه ماهگي به طور معناداري (P<0.001) پايين تر از نوزادان مادران غير مضطرب بود.
نتيجه گيري: وضعيت رواني مادر در دوره بارداري و پس از تولد بر روند زايمان و سلامت رواني نوزادان موثر است.
کرج - طالقانی جنوبی - نرسیده به میدان هفت تیر - نبش خیابان قیام - ساختمان مهدی (بانک سرمایه) - واحد 204
26546739 - 09120202936
info@domain.com
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر مریم غلامپور قوام آبادی می باشد.
طراحی سایت : ایران طراح